Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO EU) i właściwymi w danym kraju przepisami wykonawczymi obowiązującymi nasze przedsiębiorstwo. Za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych udzielamy Państwu szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA i przysługujących Państwu praw.

Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail a także Państwa adres IP.

Dane anonimowe to takie dane, za pomocą których nie można zidentyfikować użytkownika.

Jednostka odpowiedzialna i inspektor ds. ochrony danych osobowych

Adres: HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Kleintettau

Kontakt: heinz-glas.com | +49 9269 77-100 | info@heinz-glas.com

Kontakt z inspektorem ds. danych osobowych: datenschutz@ atarax.de

 

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Niniejszym chcielibyśmy poinformować o Państwa prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te regulują art. 15 – 22 ustawy RODO UE. Obejmują one:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO UE),
 • Prawo do usunięcia (art. 17 RODO UE),
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO UE),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO UE),
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO UE).

 

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres data-protection@ heinz-glas.com. To samo dotyczy pytań związanych z przetwarzaniem danych w naszym przedsiębiorstwie. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Prawa do zgłoszenia sprzeciwu

W odniesieniu do praw do zgłaszania sprzeciwu należy przestrzegać co następuje:

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili, bez podania przyczyn, sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Dotyczy to także profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów. Sprzeciw można złożyć nieodpłatnie i w dowolnej formie, w miarę możliwości na adres data-protection@ heinz-glas.com.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Nie będziemy już wtedy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, a przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodne z przepisami RODO UE i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO UE.

Wykorzystujemy Państwa dane do zainicjowania stosunków gospodarczych, do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, do wykonania stosunku umownego, do oferowania produktów i usług oraz do wzmocnienia relacji z klientami, co może obejmować również analizy przeprowadzane w celach marketingowych i reklamy bezpośredniej.

Wyrażona przez Państwa zgoda stanowi również regulację dotyczącą pozwolenia w kontekście przepisów o ochronie danych. W tym celu poinformujemy Państwa o celach przetwarzania danych oraz o Państwa prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli zgoda odnosi się również do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie zwrócimy na to Państwu uwagę w zgodzie, art. 88 ust. 1 RODO UE.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO UE ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane na podstawie przepisów prawnych i gdy nie ma powodów, aby sądzić, że Państwa uzasadniony interes przemawia za wykluczeniem przetwarzania danych, art. 88 ust. 1 RODO UE.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Będziemy przekazywać Państwa dane osobom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawnych lub za odpowiednią zgodą. W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zobowiążą nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (przekazanie danych organom zewnętrznym, np. organom nadzorczym lub organom ścigania).

 

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W naszej firmie zapewniamy, że Państwa dane otrzymają tylko te osoby, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. W wielu przypadkach usługodawcy wspierają nasze działy specjalistyczne przy wypełnianiu swoich obowiązków. Ze wszystkimi usługodawcami zawarto niezbędne umowy o ochronie danych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich / zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Dane będą przesyłane do krajów trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowiązaniowego, jest wymagane przez prawo lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Przekazujemy Państwa dane osobowe usługodawcom lub przedsiębiorstwom koncernu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Chiny, Indie, Peru, Rosja, Szwajcaria, USA. Wytyczne Grupy HEINZ-GLAS & PLASTICS w zakresie ochrony danych zapewniają zgodność z poziomem ochrony danych.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane, dopóki będą one potrzebne do danego celu przetwarzania. Należy pamiętać, że wiele okresów przechowywania wymaga dalszego przechowywania danych. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania danych w celach dotyczących prawa handlowego lub podatkowego (np. kodeks handlowy, ordynacja podatkowa itp.). W przypadku braku dalszych obowiązków w zakresie przechowywania dane są rutynowo usuwane po osiągnięciu celu.

Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli udzielili nam Państwo na to zgody lub jeśli powstaną spory prawne i wykorzystamy dowody w ustawowych terminach przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat. Zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

 

Bezpieczne przesyłanie Państwa danych

W celu ochrony przechowywanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są stale sprawdzane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

Transfer danych z i na naszą stronę internetową odbywa się zawsze w formie szyfrowanej. Jako protokół transmisji zapewniamy HTTPS dla naszej strony internetowej, w każdym przypadku z wykorzystaniem aktualnych protokołów szyfrowania. Ponadto zapewniamy naszym użytkownikom szyfrowanie treści formularzy kontaktowych i dokumentów aplikacyjnych. Tylko my możemy odszyfrować te dane. Ponadto istnieje możliwość korzystania z alternatywnych środków komunikacji (np. pocztą tradycyjną).

 

Zobowiązanie do przygotowania danych

Różne dane osobowe są niezbędne do uzasadnienia, wykonania i zakończenia stosunku zobowiązaniowego oraz do wypełnienia związanych z nim obowiązków umownych i ustawowych. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które ona udostępnia.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w powyższym punkcie. W określonych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane na podstawie przepisów prawa. Należy pamiętać, że bez podania tych danych nie będzie możliwe przetworzenie Państwa zapytania ani wykonanie stosunku zobowiązaniowego stanowiącego jego podstawę.

 

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Rodzaj przetwarzanych danych zależy od kontekstu, np. przesłanie aplikacji. Należy pamiętać, że możemy w razie potrzeby także udostępniać informacje oddzielnie w odpowiednim miejscu do potrzeb przypadków szczególnych przetwarzania danych, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych na serwer.

 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej pobieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Informacje dotyczące strony internetowej, z której nastąpiło wejście
 • Używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny
 • Adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych
 • Żądane pliki, wielkość transferu danych, pobranie/eksport plików
 • Informacje o wywołanych przez Państwa stronach internetowych łącznie z datą i godziną wywołania
 • Ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy) dane te będą przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE. Najpóźniej po 7 dniach następuje anonimizacja poprzez skrócenie adresu IP, tak aby nie było żadnego odniesienia do użytkownika.

 

W przypadku składania aplikacji online pobieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Życiorys, świadectwa oraz inne dokumenty aplikacyjne i zawierające dane osobowe
 • Ponadto wykorzystujemy dane, które pozyskaliśmy zgodnie z prawem z publicznie dostępnych spisów danych (np. sieci biznesowych).

 

Nawiązanie kontaktu przez e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO UE)

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w wiadomości e-mail wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania.

 

Cele reklamowe – istniejąca baza klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE)

Grupa HEINZ-GLAS & PLASTICS jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z Państwem oraz przesyłaniem Państwu informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług. Dlatego też przetwarzamy Państwa dane w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną istotnych informacji i ofert.

Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, można w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to także profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w tym celu.

Sprzeciw może być wniesiony bez podania przyczyn nieodpłatnie i w dowolnej formie i powinien zostać przesłany najlepiej pocztą elektroniczną na adres data-protection@ heinz-glas.com lub pocztą tradycyjną na adres HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Kleintettau

 

Portal aplikacyjny (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO UE)

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie pracą w Grupie HEINZ-GLAS & PLASTICS. Jesteśmy świadomi znaczenia Państwa danych i przetwarzamy dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach formularza aplikacyjnego wyłącznie w celu skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia procedury aplikacyjnej oraz nawiązania kontaktu w ramach procesu składania aplikacji. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

W formularzu aplikacyjnym zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Przestrzegamy przy tym zasady minimalizacji i unikania danych, poprzez zażądanie od Państwa tylko tych danych, które są nam potrzebne do pełnego sprawdzenia Państwa dokumentacji aplikacyjnej lub do których pobrania jesteśmy prawnie zobowiązani. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej Państwa adres IP jest również przetwarzany.

Bez tych danych nie możemy sprawdzić Państwa dokumentów aplikacyjnych, dlatego nasz system aplikacyjny nie zezwoli w tym przypadku na przesyłanie dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście mają Państwo możliwość podania dobrowolnych informacji w formularzu aplikacyjnym.

W celu jak najlepszej ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa dokumenty aplikacyjne są przesyłane do nas w formie zaszyfrowanej za pośrednictwem naszego systemu aplikacyjnego.

Państwa dane będziemy przechowywać do powyższych celów do czasu zakończenia procedury aplikacyjnej i upływu odpowiednich terminów – najpóźniej do sześciu miesięcy od daty otrzymania decyzji. Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość bez podania przyczyn, drogą mailową na pisząc na adres data-protection@ heinz-glas.com lub pocztą tradycyjną na adres HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Kleintettau.

 

Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji

Nie stosujemy wyłącznie zautomatyzowanych procesów przetwarzania w celu podjęcia decyzji.

 

Pliki cookie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/ art. 6 ust. 1 lit a RODO UE za zgodą)

Nasze strony internetowe używają w wielu przypadkach tzw. plików cookie. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym).

Te pliki cookie umożliwiają nam analizę sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. W ten sposób możemy projektować zawartość strony internetowej zgodnie z potrzebami osób odwiedzających. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam mierzenie skuteczności konkretnego ogłoszenia i umieszczanie go przykładowo w zależności od zainteresowań tematycznych użytkownika.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane z Państwa komputera, jeśli upłynął ich termin ważności (zazwyczaj wynoszący sześć miesięcy) lub jeśli sami je Państwo usuną przed upływem terminu ważności.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. Dlatego też jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ponadto pliki cookie, które zostały już zainstalowane, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Wszystkie popularne przeglądarki internetowe dają taką możliwość.

Pamiętaj: W przypadku dezaktywacji ustawień plików cookie nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 

Adjust your cookie preferences

 

Profile użytkowników / analiza sieci

Pe pagina noastră de internet nu se utilizează programe de analiză și alte tehnici în vederea evaluării comportamentului utilizatorului.

 

Wtyczki sieci społecznościowych

Facebook

LinkedIn

Dodatkowo zintegrowane są:

Lightwidget.com

Google Maps

 

Oferty online a dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych ani składać oświadczenia o wyrażeniu zgody. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu i zainteresowaniach swoich dzieci.

 

Linki do innych usługodawców

Na naszej stronie internetowej znajdują się również – wyraźnie rozpoznawalne – linki do stron internetowych innych firm. Jeżeli istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze ich dostawca lub administrator.

W momencie tworzenia linków, strony, do których one prowadzą, były sprawdzane pod kątem ewentualnych działań bezprawnych i możliwych do wykrycia naruszeń prawa. Treści niezgodne z prawem w momencie tworzenia linków nie były rozpoznawalne. Nie można jednak żądać od nas stałego monitorowania treści stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych podstaw podejrzenia naruszenia prawa. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa linki te zostaną natychmiast usunięte.

Perfection in Plastics